TÜRK NÖRORADYOLOJİ YETERLİK KURULU YÖNERGESİ

TÜRK NÖRORADYOLOJİ YETERLİK KURULU YÖNERGESİ

 

Amaç
Madde 1. Bu yönerge, Türk Nöroradyoloji Yeterlik Kurulu'nun çalışma ilkelerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Tanımlar
Madde 2. Bu yönergede geçen:
TNRD, Türk Nöroradyoloji Derneği'ni

TNRYK, Türk Nöroradyoloji Yeterlik Kurulu'nu;

TGRD, Türk Girişimsel Radyoloji Derneği'ni tanımlar.

 

Kapsam
Madde 3.1. TNRYK'nın yapacağı çalışmaların başlıca amaçları şunlardır:

3.1.1. Radyoloji uzmanlık eğitimi sırasında yapılan Nöroradyoloji ve Girişimsel Nöroradyoloji rotasyonunun standartlarını oluşturmak, korumak ve yükseltmek

3.1.2. Nöroradyoloji ve Girişimsel Nöroradyoloji eğitiminin standartlarını güncellemek, bu standartlar doğrultusunda Radyoloji uzmanlık eğitimini uyarlamak ve kalitesini artıracak çalışmalar yapmak

3.1.3. Radyoloji uzmanlık eğitimi sonrasında Nöroradyoloji ve Girişimsel Nöroradyoloji eğitimine yönelik çalışmaları düzenlemek, öneriler geliştirmek, eşgüdüm ve katkı sağlamak

3.1.4. Nöroradyoloji ve Girişimsel Nöroradyoloji yeterlik ölçütlerini belirleyerek yeterlik sınavını yapmak ve "Türk Nöroradyoloji Diploması” ve "Türk Girişimsel Nöroradyoloji Diploması" vermek

3.1.5. TGRD'nin ilgili kurulları ile birlikte Girişimsel Nöroradyoloji'nin yeterlik ölçütlerini belirleyerek yeterlik sınavını yapmak ve "Türk Girişimsel Nöroradyoloji Diploması” vermek

 

Madde 3.2. Kurulun çalışma alanını, Nöroradyoloji ve Girişimsel Nöroradyoloji ile ilgili aşağıdaki konular oluşturur:

3.2.1. Cihaza yönelik olarak; görüntüleme eşliğinde yapılan Nöroradyoloji ve Girişimsel Nöroradyoloji işlemleri sırasında kullanılan skopi, ultrasonografi, Doppler ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, anjiyografi, manyetik rezonans görüntüleme, hibrid görüntüleme cihazları  

3.2.2. Alt birimlere yönelik olarak; nonvasküler, periferik vasküler, venöz, onkolojik, nörovasküler, hasta yönetimi

Dayanak
Madde 4. Bu yönergede yer alan esaslar, Türk Radyoloji Derneği Tüzüğü, Türk Nöroradyoloji Derneği Tüzüğü, Türk Girişimsel Radyoloji Derneği Tüzüğü, Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) Ulusal Yeterlik Kurulu (UYEK) yönergesine uygun olarak düzenlenmiştir.

Kuruluş
Madde 5. TNRYK, TNRD ile aynı adreste faaliyette bulunan bir kuruldur.

Genel İlkeler
Madde 6. TNRYK ve organları alacakları kararlarda TNRD'ne karşı sorumludur.

Yeterlik Kurulu'nun Oluşumu

Madde 7. TNRYK, TNRD nin düzenli üyelerinden oluşur ve seçimde şu kriterler göz önüne alınır:

7.1. TNRYK, Avrupa Nöroradyoloji Diploması (European Diploma in Neuroradiology) ve Amerikan Nöroradyoloji Diplomasına (American Board of Neuroradiology) sahip, üniversitelerde ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında aktif eğitici durumunda ve düzenli TNRD üyesi olan profesör veya doçent ünvanlı öğretim üyelerinin oluşturacağı bir ”yeterlik  meclisi” nin seçeceği 9 üye ve TNRD yönetim kurulu tarafından atanan 6 üyeden oluşur.

7.2. TNRYK, Nöroradyoloji ve Girişimsel Nöroradyoloji temel çalışma alanlarını temsil edecek şekilde oluşturulur

7.3. Üyelerin görev süresi 3 yıldır.

7.4. TNRYK, seçimden sonraki ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer.

7.5. TNRYK, faaliyetlerinde bağımsız bir kuruluştur.

Yeterlik Kurulu'nun Yetki ve Sorumlulukları

Madde 8. 1 Kurulun görevleri; yeterlik sınavlarını gerçekleştirmek, eğitim kurumlarını ziyaret etmek ve programlarını değerlendirmek, mesleki uygulamalarda kullanılacak rehber ve standartların geliştirilmesi ile ilgili ilkeleri belirlemek, uzmanlık eğitimine ve belgelendirilmesine yönelik çalışmaları düzenlemek, katkı sağlamak ve öneriler geliştirmek, bu konularla ilgili kurul ve komitelerin işleyişini sağlamak, bu kurul ve komitelerden gelen öneri ve görüşleri değerlendirmek, alınan kararları onaylamak, gerekli durumlarda TNRD Yönetim Kurulu'na iletmektir. TNRYK sınavlar ile ilgili tarih, yer ve harç bedeli gibi esasları belirleyerek TNRD Yönetim Kurulu'na önerir. Sınav listelerini onaylar. Yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak TNRD Yönetim Kurulu'na iletir.

Madde 8. 2 Kurul gerektiğinde ve yılda ikiden az olmamak üzere toplanır.

Sınav Komisyonu

Madde 9. Komisyon üyesi olabilmek için TNRD üyesi olmak gerekir. Üyeler TNRYK tarafından seçilir.

9.1. Sınav komisyonu, beş (5) kişiden oluşur. Üyeler üniversitelerde ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında aktif eğitici durumunda olan profesör veya doçent unvanlı ve Türk Nöroradyoloji Diploması ve Türk Girişimsel Nöroradyoloji Diplomasına sahip ve düzenli TNRD üyesi olan öğretim üyeleri arasından seçilir.

 

9.2. Komisyon belirlendikten sonra yapacağı ilk toplantısında, üyeleri arasından bir başkan ve bir sekreter seçer.

 

9.3. Sınav komisyonu çalışmalarını bir iç yönerge ile düzenler.

 

9.4. Sınav komisyonunun görevi, TNRYK'nin belirleyeceği ilkeler doğrultusunda yeterlik sınavlarını düzenlemek, gerçekleştirmek ve sınavların analizini yaparak sonuçlarını TNRYK'ye bildirmektir. Komisyon bu amaçla, uygun ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanmak, geliştirmek, soru toplamak, soruları gözden geçirmek, sınav haline getirmek, sınavı gerçekleştirmek, sınavla ilgili barajı ve diğer ölçütleri belirlemek, sınav ve soru analizleri yapmak, itirazları değerlendirmek ve yanıtlamakla görevlidir. Komisyon, ayrıca eğitim içi, biçimlendirici veya gelişim sınavı adları ile bilinen uzmanlık eğitimini destekleyici sınavlar hazırlar.

Sınavlar
Madde 10. Türk Nöroradyoloji Diploması ve Türk Girişimsel Nöroradyoloji Diploması Yeterlik Sınavları dili Türkçe'dir. Sınavların takvimi ve sınav yeri TNRYK'nin onayı ile yazılı olarak TNRD internet sitesinde ilan edilir. Sınavlara sadece TNRD üyeleri ve aidat borcu bulunmayanlar başvurabilir. Diğer başvuru şartları TNRYK tarafından ayrıca belirlenecektir. Başvuru şartları için bu kurulun kararları kesindir.

Belgelendirme
Madde 11.1.  Türk Nöroradyoloji ve Girişimsel Nöroradyoloji yeterlik sınavları TNRYK'nun ilgili kurulları ile birlikte gerçekleştirilir.

Madde 11.2. Türk Nöroradyoloji Diploması için gerekli olan koşullara sahip olarak Yeterlilik sınavının tüm aşamalarını başarıyla geçmiş olanlara, Nöroradyoloji ve Girişimsel Nöroradyoloji alanında yeterliğini belgeleyen "Türk Nöroradyoloji Diploması” ve "Türk Girişimsel Nöroradyoloji Diploması” verilir.

Madde 11.3. Bu diplomalar, TNRYK Başkanı ve TNRD Başkanının imzalarını taşır.

Madde 11.4. Bu diplomalar ile ilgili konularda TNRYK kararları kesindir.  

Madde 11.5. Bu diplomaların süresi ve re-sertifikasyon ve esasları TNRYK tarafından belirlenir.  

Belgenin İptali
Madde 12. Diploma ve sınavlar öncesinde yanlış beyanda bulunanların, sahte ya da uygunsuz belge düzenlediği saptananların, meslekten men cezası alanların, yeterlik belgesini hekimlik yaşamında etik kurallara aykırı biçimde kullananların belgeleri TNRYK tarafından iptal edilir

Mali Hükümler
Madde 13. TNRYK'nın bu yönetmelikte sözü edilen faaliyetleri ile ilgili finansal destek TNRD tarafından karşılanır. TNRYK etkinlikleri ile elde edilecek gelirler ve sınav harçları TNRD'ye irad kaydedilir.

Yürürlük
Madde 14. Bu yönerge, TNRD Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı 13 Kasım 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Yürütme
Madde 15. TNRD Yönetim Kurulu, bu yönerge hükümlerini yürütmeye ve TNRYK'nın önerileri doğrultusunda yönerge hükümlerinde değişiklik yapmaya yetkilidir. TNRYK'nın aldığı kararlar, TNRD Yönetim Kurulu'nun tarafından sonra uygulanır.

Geçici Maddeler:

Madde 1. Kurucu Yeterlilik Kurulu

Avrupa Nöroradyoloji Diplomasına (European Diploma in Neuroradiology) sahip, üniversitelerde ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında aktif eğitici durumunda ve düzenli TNRD üyesi olan profesör veya doçent ünvanlı aşağıda isimleri yazılı öğretim üyelerinden oluşturulmuştur.

Yeterlilik Kurulu Asil Üyeleri; Emel Ada, Yonca Anık, Nail Bulakbası, Cem Çallı, Saruhan Çekirge, Civan Işlak, Mehmet Koçak, Naci Koçer, Özenç Minareci, Yelda Özsunar, Müfit Parlak, Işıl Saatci, E. Turgut Talı, Melda Apaydın,

Yeterlilik Kurulu Yedek Üyeleri: Simay Kara, Yusuf Öner, Osman Kızılkılıç (2015 yılındaki Avrupa Nöroradyoloji Diploması Yeterlilik Sınavına girmeye hak kazananlar)

Madde 2. Deneyimli ve Aktif Öğretim Üyelerine Sınavsız Türk Nöroradyoloji Diploması verilmesi

Yönergenin onaylanmasını müteakip, Avrupa Nöroradyoloji Derneğinin Deneyimli Nöroradyologlara Sınavsız Diploma verilmesi kurallarına göre tespit ettiği kurallara uygun koşulları taşıyan TNRD üyelerine bir kereye mahsus olmak üzere sınavsız Türk Nöroradyoloji diploması verilmesi karara bağlanmıştır.

Madde 3. Sınav Komisyonu

Yönergenin onaylanmasını müteakip, sınav komisyonu başkanlığına Osman Kızılkılıç, sekreterliğine A. Yusuf Öner ve üyeliklerine Simay Kara, E. Turgut Talı ve Naci Koçer seçilmişlerdir.