TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Covid-19 ve Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Sempozyumu (BAŞLIĞI TIKLAYINIZ)

Program

10:00-10:15 Açılış Sempozyum Başkanı Dr. Umut Akyol (UDEK YK Başkanı) TTB MK Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı

10:15-11:00 Konferans: Sağlık sistemleri pandemiye hazır mıydı? Moderatör: Hasan Ogan (TTB Sağlık Çalışanları Sağlığı Çalışma Grubu) Konuşmacı: Kayıhan Pala (Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.)

11:00-12:30 Panel: Sağlık meslek emek örgütleri ve pandemi: Neler oldu? Gelecek için öneriler nelerdir? Moderatör: Arzu Çerkezoğlu (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Konuşmacılar:

Erdoğan Demir (Devrimci Sağlık-İş Sendikası) Pınar İçel (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)

Atilla Stephan Ataç (Türk Diş Hekimleri Birliği)

Yücel Yenilmez (Türk Eczacıları Birliği)

Deniz Erdoğdu (Türk Tabipleri Birliği)

Azize Atlı Özbaş (Türk Hemşireler Derneği)

Serap Şimşek Yavuz (Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği) Abdulsamet Sandal (Türk Toraks Derneği)

 

Dr. Ülkü Sarıtaş

Dr. Güzin Aykal

Dr. Orçun Zorbozan Dr. Berrin İnal

12:30-13:15 Konferans: Meslek hastalığı olarak Covid-19 Moderatör: Meral Türk (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı)

Konuşmacılar:

Canan Demir (S.B. Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi)

Mustafa Güler (TTB Hukuk Bürosu)

13:30-14:30 Panel: Sağlık Kurumları ve Covid-19

Moderatör: Pınar Okyay (Halk Sağlığı Uzmanları Derneği)

Konuşmacılar:

Emrah Kırımlı (TTB Aile Hekimliği Kolu)

Elif Altundaş (Halk Sağlığı Uzmanları Derneği)

Güray Kılıç (İstanbul Tabip Odası)

14:30-15:00 Konferans: Pandemide ruh sağlığı ve tükenmişlik

Moderatör: Meram Can Saka (Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu)

Konuşmacı: Münevver Yıldırım (Türkiye Psikiyatri Derneği)

15:15-17:00 Forum: Pandemi halleri

Moderatör: Bülent Önal (Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu)

Düzenleme Komitesi: Sempozyum Başkanı: Dr. Umut Akyol

Sempozyum Sekreteri Dr. Gülriz Erişgen

Dr. Özlem Azap

Dr. Abdulsamet Sandal

Dr. Nur Şafak Alıcı

Dr. Canan Gönen Aydın